Regelsæt

Se vores regelsæt

VI ER IKKE STRIKSE REGELRYTTERE PÅ EGENSE CAMPING. VI GÅR IND FOR SUND FORNUFT, TOLERANCE OG HENSYNTAGEN TIL HINANDEN, MEN NÅR MANGE MENNESKER ER SAMLET ET STED, MÅ DER NØDVENDIGVIS VÆRE NOGLE RETNINGSLINJER AT GÅ EFTER

Lejeaftale: Aftale om en fastliggerplads er bindende. Ved bestilling af en fast plads som ny fastligger betaler man 500 kr, som modregnes, når sæsonlejen betales ved sæsonstart. Ønsker man ikke at tage den bestilte plads i brug eller at flytte midt i en lejeperiode, er det ikke muligt at få indbetalte beløb refunderet

Betaling for fastliggere: Sæsonpladsen betales med et reservationsgebyr på 2000 kr. den 1.febr. og restbeløbet ved sæsonstart. Ved delt betaling betales halvdelen af restbeløbet+300 kr. ved sæsonstart og den sidste halvdel af restbeløbet senest 1.juni. Pladsen kan ikke overdrages til andre, ligesom fastliggeren ikke kan fremleje sin plads.

Betaling for turister: Løsliggere betaler for deres ophold ved afrejse. Reservationsgebyret på 500 kr. modregnes i betalingen

Bil/parkering: Max 1 bil pr sæsonplads, som parkeres på egen plads. Ingen parkering på tomme pladser. Det er muligt til favorabel pris at tilkøbe en plads til parkering, man kan evt. dele pladsen med en anden campist. Spørg i receptionen

Kør langsomt! Der færdes børn og voksne overalt Parkering er muligt på den store plads på østsiden af Kystvej overfor campingpladsen

Bom: Man får en 4-cifret kode, så man kan komme ind ad bommen. Bommen er låst mellem kl. 23 og 07.

Gæster: Gæster til campisterne koster 20 kr. per voksen og 10 kr. per barn. Fastliggerne kan købe gæstekort til dagsgæster. Dagsgæstekortet gælder til max. 6 gæster pr dag. Gæster skal forlade pladsen senest kl. 23. Overnattende gæster hos fastliggerne til særlig rabatpris: 50 kr. pr voksen og 25 kr. pr barn (2-14 år)

Hunde: Hunde er meget velkomne; de skal dog holdes i snor og må ikke have en larmende eller truende adfærd. Husk at andre mennesker kan være bange for din hund, selv om du mener, at den velopdragen og sikker. Evt. efterladenskaber samles straks op i pose, som lukkes og smides i affaldscontainer. Medbring altid ”hundepose”, også på digerne, på stranden osv, så andre ikke skal træde i efterladenskaberne. Hunde må ikke medtages på toiletter og i campingkøkkenet

Kemisk toilet: Campingvognens kemiske toilet må under ingen omstændigheder tømmes i de almindelige toiletter, men kun i kummen i rummet med betegnelsen “Kemisk toilet”

Køkken: Madlavning i campingkøkkenet er fortrinsvist for hyttegæster og løsliggere

Affald: Affaldscontainerne er kun beregnet til husholdningsaffald, som presses godt sammen og puttes i lukket pose. Flasker og glas lægges i flaskecontaineren. Dåser i dåsecontaineren. Pap i papcontaineren. Gamle, stole, tæpper, store kasser, flamingo o. l. skal man selv køre på genbrugspladsen.

Græs/hæk: Fastliggeren holder sin plads pæn og ryddelig, slår græsset og klipper hækken. Vi slår gerne græsset for jer formedelst 50 kr. pr gang. Slåmaskine forefindes ved skuret og hækklipper kan lånes ved forespørgsel i receptionen. Afklip lægges i bunke ved skuret

Poolen: Alle under 15 år skal holdes under opsyn af en voksen, når de bader i poolen, dvs. den voksne skal opholde sig på poolområdet; det er et krav fra politimyndigheden

Ifølge loven er det ikke tilladt at plante blomster eller buske, lægge fliser eller opstille hegn på danske campingpladser. Beskæring af træer kun efter aftale med lejrchefen

Nattero: Kl. 23 skal der være ro på pladsen

Husk at det er fastliggerne, der er med til at tegne kulturen på pladsen. Vær venlige og hjælpsomme mod jeres medcampister, så alle føler sig godt tilpas

Vi ønsker jer alle en god sæson og en dejlig ferie

 

 

FASTLIGGERKONTRAKT EGENSE STRAND CAMPING

LEJEBETINGELSER FOR SÆSONPLADSER:
Velkommen på Egense Strand Camping. Vi håber, at dit/jeres ophold her vil blive tilfredsstillende. Denne skrivelse er udarbejdet for at undgå tvivl hos vores campister og vil derfor være med til, at få det bedste ud af dit/jeres ophold her.
BETALINGSBETINGELSER:
For at bestilling af sæsonplads er bindende, så skal der indbetales et depositum på 1000 kr. ved bestilling af pladsen.
Beløbet fratrækkes den samlede betaling, når du/I betaler resten af sæsonlejen. Der skal betales minimum 2500 kr. senest den 10.februar og resten af beløbet ved sæsonstart den 1. april. Ved forårs/efterårs/vinter sæsonpladser skal hele beløbet betales senest ved sæsonstart. Der vil blive opkrævet et gebyr på 300 kr. ved for sen betaling. Ved manglende eller sen betaling, forbeholder vi os ret til at leje pladsen til anden side. Leje af sæsonplads er bindende, og man kan ikke få penge retur, hvis man forlader pladsen, inden sæsonen slutter.

PLADSERNE OG AFSTANDSREGLER:
Det er tilladt at opstille én campingvogn/autocamper/camplet/stort familietelt + ét fortelt + ét redskabstelt per plads.
Flagstænger, antenner og lignende er kun tilladt, når de er fastmonteret på campingvognen eller fjernes, når I kører hjem.
I henhold til brandvedtægternes 3-meters regel, så skal vogn og telt, også opbevaringstelt opstilles, så det ikke forringer naboens opstillingsmuligheder. Der skal derfor overholdes 1,5 m meter til alle skel mod andre pladser. Hvis vogn, fortelt, opbevaringstelt eller andet er placeret nærmere end 1,5 m til skel, skal det flyttes.
Benyttes læsejl permanent, skal afstandsmålene ligeledes opfyldes. Læsejl opsat tættere på skel end 1,5 meter, skal fjernes hver gang, I forlader pladsen efter et ophold. Faste gulve skal være dækket af teltet. Kommunen er
myndighed, og campisten skal altid overholde kommunens regler.

VEDLIGEHOLD AF DEN LEJEDE PLADS:
Campingvogn og fortelt skal holdes pæne, rene og fri for alger. Som lejer af en plads, skal du/I holde den pæn og ryddelig, dvs. pladsen kan ikke benyttes som oplagsplads for trailer og andet løsøre, der ikke hører til. Benyttes
pladsen under vognen til opbevaring, skal der monteres skørter, da dette må ikke være synligt. Slå græs og kanter og klip hækken rundt om pladsen, så den altid fremstår ordentligt (græsslåmaskine står ved affaldspladsen, og afklippet
græs og hækklip kan lægges der i en bunke). Det er ikke tilladt at bruge Round-up eller anden form for ukrudtsgift.
Ved misligholdelse af pladsen, vil campingpladsen selv påtage sig opgaven og opkræve et gebyr på 150 kr. pr. gang for græsslåning og 400 kr. for klipning af hæk.
Al beskæring, klipning og gravning på campingpladsen må kun foregå efter aftale med lejrchefen. Der opkræves et gebyr på minimum kr. 1000 kr. for genetablering, hvis der graves eller beskæres på enheden, uden at
lejrchefen har givet sit samtykke.

UOVERENSSTEMMELSER:
med lejrchefen eller overtrædelse af én eller flere regler vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten, og lejer vil herefter omgående kunne bortvises fra pladsen. Der tilbagebetales intet af lejen, hvis kontrakten bliver
misligeholdt. Der kan tilkomme et gebyr for genetablering af plads mm. ved misligeholdelse af kontrakten.

PARKERING AF BILER OG KØRSEL PÅ PLADSEN:
KUN EN BIL PR. ENHED. HVIS DER IKKE ER PLADS TIL BILEN PÅ DEN LEJEDE PLADS, SKAL PARKERINGEN FORETAGES PÅ GÆSTEPARKERINGEN VED INDKØRSLEN ELLER PÅ DEN STORE GRUSPLADS OVER FOR CAMPINGPLADSEN. Det er ikke tilladt at parkere bilen på en ubenyttet plads. To fastliggere kan evt. gå sammen og leje en ekstra plads standplads til parkering (rabatpris), hvis lejrchefen har en egnet plads til rådighed.
Kørsel på pladsen skal indskrænkes til det mest nødvendige og altid foregå i skridt-tempo. MAX 10 KM/T.
Kørsel må kun ske mellem 7.00 – 23.00, og bommen er lukket mellem 23.00 og 7.00.
Ved alvorlig akut sygdom uden for bommens åbningstid, hvor det er nødvendigt at køre til skadestue, eller hvis der skal ambulance på pladsen, kan vi kontaktes vi på telefon 22 96 20 66 for at åbne bommen.

GÆSTER:
Fastliggere kan tilkøbe et gæstekort, som gælder for op til seks dagsgæster pr. dag, og et dagsgæstebesøg kan vare
op til 6 timer, ikke hele dagen. Har man flere end seks gæster på en dag, skal der betales dagsgæstepris for de ekstra gæster. Som gæst har man adgang til hele pladsen, dog ikke til brusebad og pool. Har man ikke købt et gæstekort,
skal man betale almindelig pris pr. dagsgæst. Husk altid at melde dine gæster til lejrchefen.
Gæstebiler parkeres uden for bommen eller på den store grusplads bag træerne lige overfor campingpladsen. Er gæsten dårligt gående, kan det tillades at køre ind, men så må fastliggerens bil i stedet holde uden for bommen.
Gæster skal forlade pladsen senest kl. 23. Sker det senere, vil gæsten blive betragtet som campist, og der skal betales almindeligt overnatningsgebyr for gæsten. Det er lejerens ansvar, at deres gæster overholder campingpladsens regler. Hvis I har overnattende gæster, som ikke er indskrevet eller betalt for, vil dette blive betragtet som tyveri samt misligeholdelse af kontrakten, og dermed risikerer I bortvisning af hele enheden fra pladsen.

HUSDYR:
Hunde/katte er velkomne på Egense Camping, og de skal holdes inde på egen standplads. Under luftning skal de holdes i kort line, og det skal ske udenfor pladsen. Husdyrets efterladenskaber skal opsamles med det samme. Af
samme grund henstiller vi til, at luftning af hunde foretages af voksne personer, og ikke af mindre børn. Hunde med truende eller støjende adfærd hører ikke til på en campingplads; både børn og voksne skal kunne færdes i fred og fordragelighed.

ELMÅLER:
Som fastligger får du udleveret en elmåler, og det er dit ansvar at kontrollere måleren jævnligt. Ved fejl på måleren, vil campingpladsen anslå et forbrug. Ved fejl kontakt omgående lejrchefen, så vi kan udbedre fejlen. Af hensyn til brandfare og/eller kortslutning anbefaler vi, at strømkablet frakobles ved vognen, hver gang man forlader pladsen i mere end et døgn. Det er lejerens ansvar at kontrollere, om der er strøm. Campingpladsen kan ikke stilles til
ansvar for manglende strøm.

LAVSÆSONERNE:
I lavsæsonerne er der begrænset åbningstid i receptionen. Vær sød at respektere dette og tilpas dine ærinder til åbningstiderne. Åbningstiderne kan ses på receptionsdøren. Der kan ligeledes være reducering af faciliteter. Eks.
hoppepuden kan være lukket ned, lukning af nogle toiletrum osv. og poolen er ikke åben i lavsæsonerne. Ved akut behov kan vi altid kontaktes på tlf. 22962066 eller 40815978.

HØJSÆSONEN:
Her er vi at træffe fra kl. 8 – 20 alle dage, enten i receptionen og/eller på pladsen. Dog beder vi jer respektere vor middagspause.

CAMPINGPLADSENS RÅDIGHED OVER PLADSERNE:
Ved træfældning, forbedring af pladsen, nyetablering eller andet har campingpladsen ret til at lave om på den enkeltes plads, dog rettes altid henvendelse først, så man har mulighed for evt. at finde en anden plads.

CONTAINERE:
De opstillede containere må KUN benyttes til alm. køkkenaffald i lukkede poser. Flasker og glas skal lægges i flaske/glas-containeren. Dåser skal i dåsecontaineren. Aviser og papir anbringes i aviscontaineren. ANDET AFFALD OG STORSKRALD (papkasser, grill, stole, gulvtæpper, gulve mm) skal I selv fjerne fra campingpladsen. Græsklip lægges i bunken ved skuret.

REGLER OMKRING POOLEN:
Alt ophold i poolen og på poolområdet er på eget ansvar. Børn under 15 år skal være ifølge med en voksen (person over 18 år). Mad og drikke må ikke nydes på poolområdet. Hunde må ikke medtages på poolområdet.
Poolområdet er røgfrit område. Alle skal bruse før brug af poolen. Vær ikke vild og voldsom, tag hensyn til de andre badegæster. Hvis reglerne ikke overholdes, vil du blive bortvist fra poolområdet.

LEGEPLADSEN OG HOPPEPUDEN:
Legepladsen er til fri afbenyttelse af indskrevne campister og deres gæster fra 1 – 14 år. Tag skoene af, inden hoppepuden benyttes. Hoppepuden må ikke benyttes i regnvejr, eller hvis den ikke er helt oppustet. Husk at rydde op
efter dig selv, der står en skraldespand ved legepladsen.

FASTLIGGER/FAST BOPÆL:
En fastliggerplads må benyttes i hverdage, weekends samt ferie- og helligdage, men bruger fastliggeren pladsen, så det nærmer sig fast bopæl, skal der betales en merpris. Campingloven tillader at have adresse på en campingplads (lejrchefen skal også give sin accept). Det er dog kun tilladt at bo fast på en campingplads fra 1.marts til 31.oktober. Det er dermed IKKE TILLADT at bo fast i perioden fra 1.november til 28.februar.

VINTEROPBEVARING:
Der er mulighed for vinteropbevaring af vogn og gulv, normalt på den lejede plads. Vinteropbevaring skal meddeles og betales i informationen inden sæsonafslutning. Når pladsen forlades før vinteren, skal alle løse dele fjernes.
Havemøbler mm. skal samles på gulvet foran campingvognen, bindes fast og tildækkes med en presenning, hvis man ikke har et opbevaringstelt.
Har man ikke bestilt vinteropbevaring, skal pladsen ryddes ved lejemålets ophør. Pladsen skal fremstå, som ved modtagelse, dvs. græs skal være klippet og alt skal fjernes. Vil der alligevel være noget på pladsen, vil der blive
opkrævet vinter-opbevaringsgebyr. Udlejer hæfter ikke for evt. efterladte ting – heller ikke campingvogne/telte. Efterladte effekter fjernes for lejers regning.
I er altid velkomne til at komme på pladsen i vinterhalvåret for at tilse vognen, men I skal parkere uden for pladsen, også selvom bommen står åben. Vær opmærksomme, da vi arbejder på pladsen.

VINTERCAMPING:
Man kan tilkøbe vintercamping i op til 8 weekends i vinterhalvåret. Der vil kun være ét baderum åbent i vinterhalvåret, og vand skal hentes i vaskerummet, da vandet på pladsen er lukket pga. fare for tilfrysning af vandrørene. Der bliver ikke ryddet sne på pladsen om vinteren.
Husk det er fastliggerne der tegner kulturen på pladsen, så vær venlige og hjælpsomme 🙂
Vi ønsker jer et godt ophold.
Med venlig hilsen,
Egense Strand Camping

Få en hyggelig og uforglemmlig ferie nær Aalborg bugt

(+45) 40 81 59 78
egenseinfo@gmail.com
This site is registered on wpml.org as a development site.